Общи условия за ползване на платформата “Големи чудеса за малките герои” на фондация “Нашите недоносени деца”


Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” (donate.premature-bg.com) е под-домейн на уеб сайта на Фондация “Нашите недоносени деца”, наричана по-долу за краткост Фондацията. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за основните благотворителни кампании на Фондацията.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Фондацията: Фондация „Нашите недоносени деца“
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост, 1А бл. 550 вх. 2 ап.43
Данни за кореспонденция: електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; уебсайт: https://www.premature-bg.com/
Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Молим ви да прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите дарение. Тези общи условия се явяват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на онлайн платформата при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител в онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” и Фондацията. Чрез достъпа до (зареждането на) "Платформата" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте платформата “Големи чудеса за малките герои”.

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице и юридическо лице, което използва услугите на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”.

"УСЛУГА/УСЛУГИ" на онлайн платформата включват:

Достъп до предоставяните през уеб браузър данни на сайта;
Създаване на потребителски профили чрез регистрация, която дава възможност за осъществяване на дарение по някоя от каузите на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”;
Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
Извършване на дарение

2. РОЛИ

2.1. ФОНДАЦИЯТА:

администрира онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”: публикува кампаниите и използва даренията по предназначение
развива онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” като посещаемост и видимост;
популяризира каузите на Фондацията пред фирми, дарители, доброволци и широката общественост.
2.2. ДАРИТЕЛЯТ

Дарителят може да:

- създава потребителски профил
- дарява без / с регистрация;
- дарява анонимно или явно;
- дарява онлайн през виртуален ПОС терминал или чрез PayPal, или по банков път;
- получава отчети;
- получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, сертификат);
- Популяризира кампанията във Facebook, Twitter, Google+ и други социални мрежи и канали

2.3. Фондация “Нашите недоносени деца”, според правилата си за мерки срещу изпирането на пари е длъжна да идентифицира дарителя и може да изиска от дарителите информация, за да направи това.

2.4. Ако дарителят-физическо лице желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база и се свързва с нас на адрес office [@] premature-bg.com

2.5. Ако дарителят-фирма желае да сключи договор и да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, свързва се с нас своевременно и изпраща допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.


3. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Като условие за използване на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, вие се задължавате да:

Използвате онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” само за цели, позволени от настоящите Условия и действащото законодателство, подзаконови актове или общоприети практики.
Използвате онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, по начин, който не я застрашава от повреда, счупване, претоварване на нашите системи и мрежи, и без да противоречите на законни права.
Използвате онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” в съответствие с условията за ползване на Платежния оператор (PayPal) https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/Useragreement-full.

Можете да използвате Услугата, ако сте на възраст над 18 години (или повече в зависимост от възрастта за пълнолетие във вашата държава). Фондацията има право да изиска от вас документ или друго доказателство, удостоверяващо вашата възраст.

Забранява се достъпът до Услугата от държави, в които съдържанието й е незаконно. Вие отговаряте за спазване на приложимите закони във връзка с вашето използване на Услугата в съответната територия, от която използвате Услугата. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони във връзка с дарение на средства, както и по отношение на трансфер на лични данни от ЕС до Трети Държави или до държавата на вашето местоживеене.

Ние имаме право да предоставяме Услугата посредством нова или променена версия на софтуера.

Нищо в настоящото Споразумение не може да се тълкува в смисъл, който да води до заключението или по друг начин да налага извода, че Ползвателят има право да получи, промени, модифицира или взаимства програмния код на софтуера и онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, на които се базира Услугата.

Фондацията може временно да прекрати предоставянето на Услугата частично или изцяло, с цел извършване на превантивна или наложителна поддръжка.

4. ОТЧЕТНОСТ

Отчетността е основна ценност при работата на фондация “Нашите недоносени деца”. При реализиране на финансовата цел, Фондацията дава публична отчетност за изразходване на средствата и реализиране на каузата, за която те са били набирани.

При недостигане на сумата, включително и от други дарения, Фондацията продължава набирането на средства до постигане на финансовата цел на кампанията.

За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Фондацията е администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

5. ДАРЕНИЯ

Онлайн даренията към всички кампании се набират в банкова сметка на Фондацията.

Фондация "Нашите недоносени деца"

Уникредит Булбанк

IBAN BG24UNCR70001520702588

BIC: UNCRBGSF


Фондацията изразходва средствата по предназначение на съответните каузи.

6. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Фондацията си запазва правото да налага допълнителни ограничения на вашите права да изтегляте, съхранявате, изобразявате на екран или да разпечатвате произведенията.


7. РЕГИСТРАЦИЯ

Потребителите на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират. Ползвайки онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, Вие приемате условията за ползване.

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, се ползват единствено за целите на услугите, които онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

Потребителите нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

Регистрираните потребители на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно платформата и проектите, публикувани на нея.

Регистрираните потребители онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение. Всеки потребител, създал акаунт в онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, има право по всяко време да редактира профила си или да се свърже с нас с молба за премахването му. Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти според изискванията на българското законодателство.


9. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1. Фондацията е администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

9.2. С попълването на данните си при регистрацията си на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” потребителят се съгласява да предостави личните си данни на Фондацията и да предостави правото на Фондацията да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

9.3.  Потребителят може да заяви желанието си в писмен вид до Фондацията данните да бъдат изтрити от базата данни на Фондацията, ако това не противоречи на съответните закони за съхранение на информация. 

9.4. Фондацията осигурява на потребителите, предоставили личните си данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните съгласно Закона за защита на личните данни.

10. БИСКВИТКИ

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” може да записва IP адреса Ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем демографска информация (анонимно).

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена.

11. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”, е собственост на "Платформата". Чрез използването на "Платформата" Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на "Платформата" за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

12. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

13. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

13.1. Потребителите на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” което:

- Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.

- Което е невярно, подвеждащо и неточно.

- Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България

- Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” .

- Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” или на неговите потребители.

- Което създава лъжлива представа за друга личност.


13.2. Освен това потребителите на услугата нямат право:


- Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” .

- Да се опитват да смущават дейността на представяната онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” услуга.

- Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” .

- Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.

13.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, Фондацията запазва правото да:

- Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” от потребителите.

- Блокира и изтрива потребителски регистрации на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” .


14. ПРОМЕНИ

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои” си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”или чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията им. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от негова страна на тези промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация “Нашите недоносени деца” на дата 20.10.2018

Онлайн платформата “Големи чудеса за малките герои”© 2018. Дарителска платформа, управлявана от Фондация “Нашите недоносени деца”. Всички права запазени!

Онлайн платформа "Големи чудеса за малките герои" | Кампания на фондация "Нашите недоносени деца" 2018

Back to Top